Búracie práce Bratislava

Búracie práce Bratislava

Búracie práce , často ich vykonávame keď sa nám niečo nepáči alebo si chceme svoje vlastné bývanie o niečo vylepšiť, pri takýchto prípadoch ide zvyčajne o menšie a jednoduchšie interiérové či exteriérové búracie práce. Ale čo ak sa rozhodneme zbúrať starý dom ktorý nám ostal po starých rodičoch alebo ešte po starších predkoch a nie je žiadne iné riešenie len búracia práca. Rozhodne netreba nič nenechať na náhodu a treba ísť za odborníkmi , ak teda nie ste odborník práve Vy. Pri búracích prácach vzniká veľke nebezpečenstvo úrazu preto treba dbať na bezpečnosť ako na normálnom stavenisku, ochranná prilba je povinnosťou! V tomto článku sa budeme zaoberať búraním starého domu , a všetkými úradnými a pracovnými postupmi. Keď už je teda jediným možným riešením zbúranie domu, napriek tomu, že je to váš majetok, nemôžete to urobiť bez súhlasu stavebného úradu. Potrebujete získať povolenie na odstránenie stavby. Žiadosť musí podať vlastník stavby. Či ste ním vy, si radšej overte na výpise listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, kde nájdete aj informácie, či nie je stavba zaťažená vecným bremenom alebo plombou. V žiadosti o povolenie treba uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác. Potrebné sú aj informácie, či stavbu odstránite svojpomocne alebo prostredníctvom dodávateľa. Tiež ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom, či sú potrebné opatrenia na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb. Pokiaľ sa rozhodnete odstrániť stavbu dodávateľským spôsobom, do žiadosti musíte uviesť názov a sídlo organizácie, ktorá to urobí. Pri svojpomocnej realizácii uvediete, ako je zabezpečené odborné vedenie, alebo meno a adresu osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor nad prácami. V prípade stavieb v pamiatkových zónach miest a obcí alebo kultúrnych pamiatok treba predložiť i stanovisko krajského pamiatkového úradu. Súčasťou žiadosti o povolenie na odstránenie stavby je aj správny poplatok v hodnote 6,5 EUR. Na príslušnom stavebnom úrade dostanete na podanie žiadosti o povolenie na odstránenie stavby tlačivo. Na základe rozhodnutia stavebného úradu možno zrušiť zápis stavby na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Po vybavení potrebných papierov sa môžeme pustiť do samotného búrania našej nehnuteľnosti. Pre bezpečnosť našej práce, ešte pred tým, ako sa rýpadlo bágra oprie o starý dom, je potrebné odpojiť objekt od plynu, vody, elektriky a zistiť, či demolácia s odpojením všetkých prípojok neovplyvní život okolitých domov. Preto je potrebné vyjadrenie zainteresovaných orgánov a písomný súhlas všetkých dotknutých.
V prípade, že v rámci demolačných prác sa pracuje aj s  nebezpečným odpadom s obsahom azbestu, napríklad azbestocementovou strešnou krytinou alebo obkladom, môže to urobiť len firma, ktorá má na to oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pokiaľ búrate dom v radovej zástavbe, máte ešte jednu povinnosť navyše - musíte mať statický posudok, ktorý preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného používania. Váhate ako postupovať pri búraní garáže či kôlne? Odpovede aké kroky je nutné podniknúť nájdete v Stavebnom zákone. Paragraf 88 v bode 4 určuje, na odstránenie ktorých stavieb nie je potrebné povolenie stavebného úradu. Väčšinou ide o drobné stavby, kde postačí len ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené. Drobné stavby sú také, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Patria sem prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. Na základe ohlásenia drobnej stavby o jej odstránení vám stavebný úrad len oznámi či voči tomu nemá námietky.